اساتید دوره

جناب آقای دکتر تلخابی

مدرس دوره – اصول یادگیری مبتنی بر مطالعات ذهن/مغز

سرکار خانم دکتر دلگشائی

مدرس دوره – سنجش با رویکرد شناختی

جناب آقای دکتر دوائی

مدرس دوره –  مدیریت رفتار با رویکرد شناختی

جناب آقای دکتر میر محمد صادقی

مدرس دوره – روان شناسی شناختی آموزش

ارائه شده توسط