ارائه شده توسط

جناب آقای دكتر دوایی

مدرس دوره – مدیریت رفتار با رویکرد شناختی

جناب آقای دكتر ميرمحمد صادقی

مدرس دوره – روان شناسی شناختی آموزش

جناب آقای دكتر تلخابی

مدرس دوره – اصول یادگیری مبتنی بر مطالعات ذهن

سركار خانم دكتر دلگشایی

مدرس دوره – سنجش با رویکرد شناختی