دکتر مهدی معدنچی

دکتر مهدی معدنچی

دکتری:

مدیریت بازرگانی ( گرایش مدیریت مالی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

کارشناسی ارشد:

رشته مدیریت بازرگانی(گرایش مدیریت مالی)

کارشناسی:

رشته حسابداری

دکتر مهدی معدنچی

درباره مدرس

سوابق اجرایی

—-