سوابق تحصیلی:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکترا:

مرتبه علمی:

آدرس ایمیل: 

محل کار:

معرفی استاد به صورت مختصر

دکتر محمد رضا داوری مدرس دوره قوانین و مسائل حقوقی تجارت و بازاریابی الکترونیکی از موسسه آموزش عالی مهرالبرز می باشند.

سوابق اجرایی:

سوابق اجرای دکتر محمد رضا داوری:

تألیفات:

کتاب‌های تالیفی: