سوابق تحصیلی:

دکتری:

دانشگاه تهران ، اقتصاد گرایش اقتصاد نظری اقتصاد سنجی اقتصاد بخش عمومی( ۱۳۶۸ ← ۱۳۷۵)

کارشناسی ارشد:

تهران ، علوم اقتصادی ( ۱۳۶۵ ← ۱۳۶۸)

کارشناسی:

دانشگاه تهران ، اقتصاد نظری (۱۳۶۲ ← ۱۳۶۵)

معرفی استاد به صورت مختصر

هییت علمی وابسته دانشکده مدیریت پردیس قم دانشگاه تهران

کمیته علمی پنجمین کنفرانس مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران

عضو کارگروه تخصصی گردشگری وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

سوابق اجرایی:

عضو کارگروه تخصصی گردشگری وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ۱۳۹۸← ۱۴۰۰

کمیته علمی پنجمین کنفرانس مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران ۱۳۹۷←…

عضو شورای اموزشی و پژوهشی پردیس البرز ۱۳۹۴←۱۳۹۵

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ۱۳۹۴←۱۳۹۵

عضو وابسته گروه MBA ۱۳۹۳←۱۳۹۵

مدیر گروه مدیریت بازرگانی و MBA پردیس البرز ۱۳۹۳←۱۳۹۵

هییت علمی وابسته دانشکده مدیریت پردیس قم دانشگاه تهران ۱۳۹۲←…