سوابق تحصیلی:

کارشناسی:

1385, روانشناسی بالینی, دانشگاه الزهرا (س)

کارشناسی ارشد:

1388, روانشناسی عمومی, دانشگاه الزهرا (س)

دکترا:

دکتری تخصصی, 1393, روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی, دانشگاه تهران

مرتبه علمی: استادیار 

آدرس ایمیل: s.ghasemzadeh@ut.ac.ir

معرفی استاد به صورت مختصر

دکتر سوگند قاسم زاده دارای مدرک دکتری تخصصیروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی از دانشگاه تهران و استادیار دانشگاه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران می باشند.

  • سرپرست کلینیک مشاوره و بهداشت روان دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران
  • عضو اصلی اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  • مدیر داخلی و دستیار سردبیر نشریه علمی پژوهشی توانمند سازی کودکان استثنایی
  • سرپرست مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره (کلینیک) دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران
  • عضو شورای علمی فرهنگی مراکز خدمات مشاوره معاونت فرهنگی قوه قضاییه

ایشان از مدرسان دوره مصاحبه بالینی کودک و نوجوان که به صورت الکترونیکی با همکاری دانشکده روان شناسی و موسسه آموزش عالی مهرالبرز برگزار می گردد.

سوابق اجرایی:

دکتر سوگند قاسم زاده:

سرپرست کلینیک مشاوره و بهداشت روان دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران، 1397/08/26، 1399/08/28، ایران، تهران
عضو اصلی اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 1396/06/12، 1398/06/31، ایران، تهران
مدیر داخلی و دستیار سردبیر نشریه علمی پژوهشی توانمند سازی کودکان استثنایی، 1395/12/25، 1399/12/30، ایران، تهران
سرپرست مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره (کلینیک) دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران، 1395/08/26، 1397/08/26، ایران، تهران
عضو شورای علمی فرهنگی مراکز خدمات مشاوره معاونت فرهنگی قوه قضاییه، 1394/06/14، 1396/06/14، ایران، تهران

تألیفات:

کتاب‌های تالیفی:

افروز غ. ، قاسم زاده س. و ابراهیمی ن. (1398). مداخلات خانواده محور در توانمند سازی کودکان با نشانگان داون (راهنمای گام به گام ). : انتشارات دانشگاه تهران .
حسینیان س. ، روایی ف. و قاسم زاده س. (1390). بسته آموزشی توانمندسازی والدین، آموزش مهارت های زندگی با تمرکز بر پیشگیری از مصرف مواد. تهران: .
کتاب‌های ترجمه شده:

قاسم زاده س. و سالک ابراهیمی ل. (1398). پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی کودکان (راهنمای درمانگر). تهران: انتشارات ابن سینا .
قاسم زاده س. و سالک ابراهیمی ل. (1398). پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی کودکان (کتاب تمرین). تهران: انتشارات ابن سینا .
قاسم زاده س. ، سالک ابراهیمی ل. و موسوی ا. (1398). پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی نوجوانان (کتاب تمرین). تهران: انتشارات ابن سینا .
قاسم زاده س. ، سالک ابراهیمی ل. و موسوی ا. (1398). پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی نوجوانان (راهنمای درمانگر). تهران: انتشارات ابن سینا .