سوابق تحصیلی:

کارشناسی:

لیسانس مهندسی برق (گرایش قدرت)، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، ایران

لیسانس مهندسی پزشکی (گرایش بیو الکتریک)، دانشکده مهندسی پزشـکی، دانشـگاه صـنعتی امیرکبیـر (پلـی تکنیـک
تهران)، ایران انصراف پس از گذراندن 100 واحد درسی

کارشناسی ارشد:

فوق لیسانس MBA ( گرایش استراتژی)، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز، ایران

دکترا:

دکتری مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت بازاریابی)، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

مرتبه علمی:

آدرس ایمیل:  arabloo_saeed@ut.ac.ir

محل کار: همراه اول

معرفی استاد به صورت مختصر

دکتر سعید عربلو دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت بازاریابی)، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران و  مدرس دوره خرده فروشی آنلاین از موسسه آموزش عالی مهرالبرز هستند.

سوابق اجرایی:

سوابق اجرای دکتر سعید عربلو :

کارشناس ارشد مطالعات راهبردی، شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)، مرداد 1397 تا کنون
کارشناس تحقیقات بازار، گروه مطالعاتی هوشمند تدبیر، خرداد تا آبان 1394

  • طراحی ابزارهای سنجش متغیرهای مربوط به حوزه برندینگ
  • تحلیل کمی پیمایشهای حاصل از مشتریان
  • تهیه و تدوین گزارشهای حاصل از تحقیقات بازار
  • بنچ مارکینگ بانکهای برتر جهانی

مدیر ارزیابی شرکت سنجش آرمان شریف (وابسته به دانشگاه شریف)، شهریور و مهر 1393

  • تهیه و تدوین معیارهای ارزیابی شرکتهای متقاضی تسهیلات
  • طراحی فرمت ارزیابی شرکتهای متقاضی تسهیلات
  • تهیه و تدوین گزارش ارزیابی شرکتهای متقاضی تسهیلات
  • مدیریت و نظارت بر عملکرد کارشناسان ارزیابی

تألیفات:

کتاب‌های تالیفی:

مسئولیت اجتماعی شرکتی: رویکردی جامع، پدیدآورندگان: دکتر محمدعلی شاهحسـینی و سـعید عربلـوی مقـدم، ناشـر :
انتشارات دانشگاه تهران، بهار 1395
مباحث بنیادین در بازاریابی، پدیدآورندگان: دکتر سیدرضا سیدجوادین و سعید عربلوی مقـدم، ناشـر : نگـاه دانـش، پـاییز
1394
تفکر طراحان برند، ترجمه: محمدطاهر دنگکو و محمدحسین شیرزادی، ویراستار: سعید عربلوی مقدم، ناشر: نیاز دانـش،
زمستان 1393

سوابق تدریس:

مدرس درس «اجرا و کنترل استراتژی» در مقطع کارشناسی ارشد، پردیس البرز دانشگاه تهران، ترم اول سال 98-97
مدرس درس «مدیریت فروشگاه در تجارت الکترونیک» در مقطع کارشناسی ارشد، مؤسسه مهرالبـرز، تـرم اول سـال 98-97
مدرس درس «مدیریت بازاریابی» در مقطع کارشناسی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ترم اول سال 98-97
مدرس درس «مهارتهای کارآفرینی» در مقطع کارشناسی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ترم اول سال 97-96
مدرس درس «کسب و کار در خانه» در مقطع کارشناسی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ترم اول سال 96-95 و 97-96
دستیار درس «تحقیقات بازاریابی پیشرفته» در مقطع دکتری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ترم اول سال 96-95
دستیار درس «اخلاق و احکام کسب و کار» در مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهـران، تـرم دوم سـال 96-97
دستیار درس «روش تحقیق» در مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ترم دوم سال 95-94
دستیار درس «بازارشناسی و مسائل بازار» در مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده مـدیریت دانشـگاه تهـران، تـرم دوم سـال 94-95