سوابق تحصیلی:

کارشناسی:

1366 ,علوم تربیتى(مدیریت و برنامه ریزى آموزشى ), اصفهان

کارشناسی ارشد:

1370 ,فلسفه تعلیم و تربیت, تربیت مدرس

دکترا:

1376 ,فلسفه تعلیم و تربیت, تربیت مدرس

مرتبه علمی: دانشیار

آدرس ایمیل: afhoseini@ut.ac.ir
وب سایت: http://creativityassociate.blogfa.com/
آدرس پستی:

معرفی استاد به صورت مختصر

ایشان دارای مدرک دکترای فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه تربیت مدرس و دانشیار دانشگاه تهران می باشند و بیش از 10 عنوان کتاب تالیف شده دارند و مقالات بسیار زیادی در نشریات داخلی و خارجی در موضوعات مختلف ارائه داده اند.

سوابق اجرایی:

عضو هیئت رئیسه بخش سخنرانی های همایش سلامت در پرتو قرآن کریم، 1393/08/20، ایران، تهران
دانشیار متخصص در بررسی پرونده ارتقا، 1394/10/15، ایران، اراک
مدیر گروه آموزشی مبانی فلسفی و اجتماعی، 1395/03/01، ایران، تهران
عضو شورای سیاستگذاری دهمین کنفرانس بین المللی روان درمانی(اجلاس آسیایی)، 1396/04/12، 1397/02/23، ایران، تهران
عضو شورای سیاستگذاری همایش نقش و جایگاه مادر، 1396/04/12، 1396/12/17، ایران، تهران
عضو شورای سیاستگذاری سومین کنگره سراسری روانشناسی، 1396/04/12، 1396/12/11، ایران، تهران
دبیر علمی دومین همایش جایگاه و نقش مادر، 1396/07/22، 1396/12/17، ایران، تهران
عضو کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران، 1396/11/03، ایران، تهران
عضو کمیته علمی کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، 1396/12/01، 1396/12/10، ایران، کرج
عضو کارگروه تخصصی تأمین و تولید محتوای آموزشی رشته علوم تربیتی (آموزش ابتدایی)، 1397/08/30، 1399/08/30، ایران، تهران
عضو حقیقی کمیسیون تخصصی امور فرهنگی، اجتماعی و علوم انسانی و اسلامی، شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری، 1397/11/15، ایران، تهران

تألیفات:

کتاب‌های تالیفی:
افضل السادات حسینی دهشیری . “نگرشی به تربیت اخلاق از دیدگاه اسلام (ب‍ا ت‍اکید ب‍ر دوره‌ ن‍وج‍وانی).” : سازمان تبلیغات اسلامی، 1370.
افضل السادات حسینی دهشیری . “ماهیت خلاقیت و شیوه های پرورش آن.” : به نشر، 1378.
افضل السادات حسینی دهشیری . “یادگیری خلاق، کلاس خلاق (شیوه های عملی در پرورش خلاقیت).” : انتشارات مدرسه، 1388.
افضل السادات حسینی دهشیری . “تربیت اخلاقی از دیدگاه اسلام.” : قو، 1389.
افضل السادات حسینی دهشیری . “ماهیت خلاقیت (با تجدید نظر و ویراست جدید).” مشهد: به نشر (آستان قدس رضوی (، 1393.
افضل السادات حسینی دهشیری و نورالدین محمودی. “هرمنوتیک مبنایی برای تربیت پویا و خلاق.” تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1394.
افضل السادات حسینی دهشیری و گلرخ برارپور . “مدرسه خلاق مدرسه زندگی.” تهران: انتشارات مدرسه، 1394.
افضل السادات حسینی دهشیری . “خلاقیت در هنر.” تهران: انتشارات آها، 1394.
افضل السادات حسینی دهشیری و آزاده بزرگی. “خلاقیت آموزشی: مقایسه نظام های آموزشی استرالیا، ژاپن و ایران.” تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، 1395.
افضل السادات حسینی دهشیری و انسیه جلالوند. “سازه گرایی، رویکردی خلاق در آموزش.” تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، 1397.
کتاب‌های ترجمه شده
افضل السادات حسینی دهشیری . “هزارو یک اختراع میراث مسلمانان در جهان ما.” تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1393.
افضل السادات حسینی دهشیری و سمیرا حیدری . “تفکر انتقادی و خلاقیت.” تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1397.
کتاب های غیر از تالیف و ترجمه
محمدحسین ساکت و افضل السادات حسینی دهشیری . “آموزشگر شایسته : ارج‌ نامه برای استاد علی شریعتمداری.” : خانه کتاب، 1391.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی:

Afzal Sadat Hoseini Dehshiri, and Anthony P Watt . “The Effect of a Teacher Professional Development in Facilitating Students Creativity.” Educational Research and Reviews 5, no. 8 (2008): 432-438.
Afzal Sadat Hoseini Dehshiri. “professors Evaluation of Creative Education in Universities and Their Impaction University Students Learning.” Journal of Theory & Practice in Education 6, no. 2 (2010): 179-190.
Afzal Sadat Hoseini Dehshiri, and Samane Khalil . “Explanation of creativity in postmodern educational ideas.” Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, no. — (2011): 1313-1307.
Afzal Sadat Hoseini Dehshiri. “University students evaluation of creative education in universities and their impact on their learning.” Procedia-Social and Behavioral Sciences 1, no. — (2011): 1812-1806.
Afzal Sadat Hoseini Dehshiri, and آزاده بزرگی . “The Consideration of Iranian and Australian Teachers Role in Developing Creativity in Their Classroom.” International Journal of multdisiplinary 1, no. 2 (2012): 575-585.
Afzal Sadat Hoseini Dehshiri, and Noroldin Mahmoudi. “Creativity of Spirit in Philosophical System of Mulla Sadra.” International Research Journal of Applied and Basic Sciences 11, no. 4 (2013): 3892-3896.
Afzal Sadat Hoseini Dehshiri. “- The Effect of Creativity Model for Creativity Development in Teachers.” International Journal of Information and Education Technology(ijiet) 4, no. 2 (2014): 138-142.
Afzal Sadat Hoseini Dehshiri. “Survey the Influence of the Creativity Teaching Model on Teachers’ Knowledge, Attitude, and Teaching Skills.” International Journal of Sociology of Education 3, no. 2 (2014): 117-106.
Afzal Sadat Hoseini Dehshiri, and Batool Bahrami. “Evaluation of in-Service Training Programs and Creativity in Teaching.” International Journal of Review in Life Sciences 5, no. 1 (2015): 1015-1019.
Afzal Sadat Hoseini Dehshiri, and Majid Poorkhalil. “The Role of Psychological Empowerment Factors in Enhancing the Creativity of Staff of Baqiatallah Medical Sciences University, Iran.” Journal of Educational and Management Studies 5, no. 1 (2015): 10-14.
Avin Khalilolahi, Ali Qaffari, and Afzal Sadat Hoseini Dehshiri. “Promoting children’s creativity through designing urban environments.” European Online Journal of Natural and Social Sciences 3, no. 3 (2015): 801-814.
Mahyar Yektanejad, Afzal Sadat Hoseini Dehshiri, and Seyed Mohammad Mirkamali. “AN INVESTIGATION INTO THE RELATIONSHIP BETWEEN CREATIVITY CAPABILITIES OF EDUCATIONAL PLANNERS AND THEIR PERFORMANCE CAPABILITIES IN 19 DISTRICTS OF TEHRAN EDUCATION ORGANIZATION.” Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences 1, no. 5 (2015): 165-176.
Afzal Sadat Hoseini Dehshiri, and Fatemeh Sadat Musavi. “A Study of Executive Activities of Different Countries along the Performance of Philosophy Teaching Programs to Children and Providing a Model for Education in Iran.” International Journal of Engineering Technology, Management and Applied Sciences 1, no. 3 (2015): 383-390.
Mandana Shiraz, Mohammad Shariati, Maryam Modarres, and Afzal Sadat Hoseini Dehshiri. “The Impact of Creative Group Teaching and Educational Booklet Methods on Interpersonal Communications among Midwives in Clinical Setting.” International Journal of Clinical Medicine 07, no. 10 (2016): 698-711.
Farnaz Mehdipour Maralani, and Afzal Sadat Hoseini Dehshiri. “Investigate the Origin of the Components of Self-Determination Theory in Naturalism Thought.” Journal of Social Science Studies 3, no. 2 (2016): 198-204.
Mehri Mirzaei Rafe, Khosro Bagheri Noeparast, Afzal Sadat Hoseini Dehshiri, and Narges Sadat Sajadieh. “The application of critical realism as a basis for agency in environmental education: The case of Roy Bhaskar.” Australian Journal of Environmental Education 4, no. 4 (2019): 1-9.
Mandana Shirazi, Maryam Modarres, Mohammad Shariati, and Afzal Sadat Hoseini Dehshiri. “Technical Simulation Using Goldfish Bowl Method: A Medical Teaching Method for Increasing Student’s Creativity.” Archives of Iranian Medicine 23, no. 1 (2020): 37-43.

افضل السادات حسینی دهشیری . “خلاقیت و رشد آن در سازمان.” تحلیلی -، — (1376): 49-55.
افضل السادات حسینی دهشیری . “کاربرد تکنیکهای خلاقیت در نشریات آموزشی.” سال نامه رشد -، 3 (1384): 67-87.
فاطمه زیباکلام مفرد، افضل السادات حسینی دهشیری و علی آسوده. “تحلیل و بررسی موسیقی از منظر تئودور آدورنو و دلالت های آن در تعلیم و تربیت.” فصلنامه پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت 1، 2 (1393): 7-30.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی:

Afzal Sadat Hoseini Dehshiri. “Investigating the impact of the creativity – teaching program on.” Quarterly Journal of Educational Innovations 22, no. 22 (2007): 67-72.
Afzal Sadat Hoseini Dehshiri. “The study of effects of the creative thinking training program in pre school children’s creativity.” International journal of business,management& social science 7, no. 2 (2013): 108-111.
Amir Reza Karimi Azeri, Seyyed Bagher Hosseini, Bahram Saleh Sadeghpour, and Afzal Sadat Hoseini Dehshiri. “Design principles of residential space to enhance children’s (3-7 years old) creativity in iran (Case study:Tehran district 4).” BAGH-E NAZAR 3, no. 41 (2016): 19-34.

افضل السادات حسینی دهشیری . “چگونگی ایجاد و پرورش خلاقیت در دانش آموزان و نحوه شناسایی دانش آموزان خلاق.” رشد آموزش معارف اسلامی -، 130 (1376): 38-41.
افضل السادات حسینی دهشیری . “خلاقیت چیست و مدرسه چه نقشی در پرورش آن دارد.” فصلنامه روان شناسی و دین -، 57 (1377): 52-73.
افضل السادات حسینی دهشیری . “شما هم می توانید خلاق شوید.” دانشمند 1، 11 (1377): 15-17.
افضل السادات حسینی دهشیری . “مدیریت خلاقیت و خلاقیت در مدیریت.” فصلنامه رهیافت 7، 26 (1380): 5-17.
افضل السادات حسینی دهشیری . “بررسی نگرش معلمان دبیرستان به خلاقیت.” فصلنامه رهیافت -، 26 (1380): 141-148.
افضل السادات حسینی دهشیری . “خلاقیت را چگونه می توان نابود کرد یا پروررش داد.” فصلنامه خلاقیت و نوآوری 1، 1 (1381): 37-42.
افضل السادات حسینی دهشیری . “برنامه درسی مبتنی بر تفکر خلاق با تاکید بر نقش معلم.” فصلنامه خلاقیت و نوآوری -، 2 (1382): 47-52.
افضل السادات حسینی دهشیری . “پرورش خلاقیت از طریق هنر.” فصلنامه خلاقیت و نوآوری -، 8-9 (1383): 55-50.
افضل السادات حسینی دهشیری . “تدریس اثربخش و خلای.” رشد آموزش زمین شناسی -، 1 (1384): 53-49.
افضل السادات حسینی دهشیری . “نقش نیمکره های مغز در خلاقیت.” فصلنامه خلاقیت و نوآوری -، 13و14 (1384): 20-25.
افضل السادات حسینی دهشیری . “الگوی رشد خلاقیت و کارایی آن در ایجاد مهارت تدریس خلاق در معلمان ابتدایی.” فصلنامه نوآوری های آموزشی 5، 15 (1385): 177-201.
افضل السادات حسینی دهشیری . “خلاقیت چیست.” بیناب-دو ماهنامه فرهنگی و هنری 10، 10 (1385): 40-47.
افضل السادات حسینی دهشیری . “بررسی تاثیر اموزش خلاقیت بر دانش نگرش و مهارت معلمان.” فصلنامه نوآوری های آموزشی 2، 5 (1386): 147-168.
افضل السادات حسینی دهشیری و محمودی نورالدین . “بررسی خلاقیت از دیدگاه ملاصدرا و دلالتهای تربیتی آن.” اندیشه های نوین تربیتی 6، 2 (1389): 91-125.
سمانه خلیلی و افضل السادات حسینی دهشیری . “جایگاه خلاقیت در اندیشه های پست مدرنیسم.” اندیشه های نوین تربیتی 6، 4 (1389): 9-31.
فرخ نادری بنی ، محمدرضا شرفی جم ، افضل السادات حسینی دهشیری و مسعود غلامعلی لواسانی . “بررسی تطبیقی سنت و مدرنیته از حیث تاثیر بر تربیت خانوادگی.” پژوهشهای کاربردی روانشناختی (روانشناسی و علوم تربیتی سابق)دانشگاه تهران 40، 4 (1390): 87-97.
افضل السادات حسینی دهشیری و فاطمه سادات موسوی. “بررسی چالش های اجرایی آموزش فلسفه به کودکان(P4C در مدارس ایران و ارائه راهکارهایی برای مقابله با آنها.” فصلنامه پژوهش های کاربردی روانشناختی 2، 4 (1390): 74-61.
افضل السادات حسینی دهشیری و سیدحسام حسینی . “بررسی رویکردهای مختلف در برنامه آموزش فلسفه برای کودکان و نسبت آن با برنامه درسی.” اندیشه های نوین تربیتی 7، 2 (1390): 149-176.
ادریس اسلامی و افضل السادات حسینی دهشیری . “آیین زرتشت و دلالت های تربیتی آن ( بر اساس متن گات ها ).” پژوهش‌ نامه مبانی تعلیم و تربیت 2، 1 (1391): 146-127.
خسرو باقری نوعپرست ، زهرا اشعری و افضل السادات حسینی دهشیری . “بررسی مفهوم، اصول و روش های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی.” تربیت اسلامی 7، 15 (1391): 89-1112.
افضل السادات حسینی دهشیری و آزاده بزرگی. “مقایسه نظری و عملی خلاقیت در کلاس درس معلمان ایرانی و استرالیایی.” فصلنامه پژوهش های کاربردی روانشناختی 4، 4 (1391): 75-90.
مریم کوهپایه ئیها، افضل السادات حسینی دهشیری و ویدا رضوی. “بررسی رابطه تفکر قطعی نگر با خلاقیت و خلاقیت هیجانی.” ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 3، 1 (1392): 175-199.
الهام سادات ناجی، منصور علی حمیدی و افضل السادات حسینی دهشیری . “طراحی و آزمایش دوره آموزشی داستان آفرینی در افزایش آفرینندگی کودکان پیش دبستانی.” ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 3، 2 (1392): 1-17.
سعید آزادمنش و افضل السادات حسینی دهشیری . “تحلیل تطبیقی اهداف تربیتی اخلاقی دوره ابتدایی در کشورهای ژاپن و ایران با نظر به ارزش های حاکم بر برنامه درسی.” دو فصلنامه علمی پژوهشی اسلام و پژوهش های تربیتی 6، 2 (1393): 119-136.
افضل السادات حسینی دهشیری و طاهره جلالوند. “تربیت اخلاقی و مهارت اجتماعی.” مجله رشد -آموزش علوم اجتماعی 17، 3 (1394): 23-20.
بتول بهرامی و افضل السادات حسینی دهشیری . “بررسی رابطه برنامه های آموزش ضمن خدمت با میزان خلاقیت در تدریس معلمان ابتدایی شهر تهران از دیدگاه آنها در سال تحصیلی 1391-1390.” فصلنامه علمی-تخصصی تحقیقات جدید در علوم انسانی 1، 4 (1394): 161-181.
افضل السادات حسینی دهشیری و انسیه جلالوند. “مدرسه خلاق، اجتماع آموزش و یادگیری.” رشد علوم اجتماعی 18، 2 (1394): 38-41.
افضل السادات حسینی دهشیری و نورالدین محمودی. “بررسی هرمنوتیک به مثابه بستری برای پژوهش‌های تربیتی.” اندیشه های نوین تربیتی 12، 1 (1395): 211-236.
افضل السادات حسینی دهشیری و سید زهره محمد زاده. “اثر بخشی برنامه آموزش خلاقیت در قالب فعالیت های هنری بر رشد خلاقیت دانش آموزان.” ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 6، 1 (1395): 109-130.
افضل السادات حسینی دهشیری و فرناز مهدی پور مارالانی. “الگوی ساختاری جو آموزشی خلاق، انگیزه یادگیری و راهبردهای یادگیری خود تنظیم در دانشجویان دختر دانشگاه تهران.” فصلنامه پژوهش های کاربردی روانشناختی 8، 1 (1396): 13-29.
علی وحدتی دانشمند و افضل السادات حسینی دهشیری . “تربیت کل‌گرا در اندیشه‌های تربیتی شرق؛ با تکیه بر مکتب دائوئیسم.” معرفت ادیان 8، 4 (1396): 116-103.
افضل السادات حسینی دهشیری ، تحسیم الیاسی، بیژن عبدالکریمی و سید مهدی سجادی. “مفهوم استعاره و کارکرد آن در حوزه زبان و اقتضائات آن در تعلیم و تربیت.” اندیشه های نوین تربیتی 14، 4 (1397): .
بیژن عبدالکریمی، افضل السادات حسینی دهشیری ، سید مهدی سجادی و تحسیم الیاسی. “غلبه رویکرد مفهومی بر رویکرد وجود شناسانه زبان و پیامدهای تربیتی آن در دوره معاصر ( با تاکید بر اندیشه های نیچه و هایدگر).” غرب شناسی بنیادی 10، 1 (1398): .
افضل السادات حسینی دهشیری ، علیرضا صادقی و لهراسب میرعلایی. “آموزش تفکر انتقادی در تدوین فرآیند یاددهی، یادگیری با تاکید بر آراء فریره.” فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی 1، 39 (1398): 81-104.

جوایز و افتخارات:

سازه گرایی رویکردی خلاق در آموزش، ملی، سایر، 1398/09/19