دوره ها

اصول ایمنی صنعتی و بهداشت محیط كار - HSE - سطح اول

 HSE ، حرف اول كلمات Health بهداشت Safety (ايمني) و Environment محيط زيست است كه در بخش بهداشت متولي كليه مسائل مربوط به بهداشت فردی، بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای و در بخش ایمنی عهده دار ایمنی در عملیات، در پروژه ها ایمنی انبار، مدیریت حریق، محصورسازی، و علائم هشداردهنده و ایمنی فردی در پروژه ها می گردد...

  • غیر حضوری

  • ویژه آقایان و بانوان

اصول ایمنی صنعتی و بهداشت محیط كار - HSE - سطح دو

 HSE ، حرف اول كلمات Health بهداشت Safety (ايمني) و Environment محيط زيست است كه در بخش بهداشت متولي كليه مسائل مربوط به بهداشت فردی، بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای و در بخش ایمنی عهده دار ایمنی در عملیات، در پروژه ها ایمنی انبار، مدیریت حریق، محصورسازی، و علائم هشداردهنده و ایمنی فردی در پروژه ها می گردد...

 

  • غیر حضوری

  • ویژه آقایان و بانوان