سنجش با رویکرد شناختی

در تاریخ 17 فروردین 1398

 • مدت زمان دوره

  6 ساعت
 • کد دوره

  25
 • امتیاز 5 از 5

در اين دوره آموزش پاسخگويي به اين سئوال ها مد نظر است كه چگونه در زماني كه فرآيند يادگيري مبتني بر نگرش ،دانش ،مهارت فراشناخت وانگيزش است ويادگيرنده بودن مغز موضوعي است كه در فرآيند ياددهي/يادگيري به آن پرداخته مي شود ،مي توان سنجش وارزشيابي را انجام داد؟ چگونه مي توان فرآيند هاي پيچيده ذهني را مطالعه كرد وبه جاي تعيين ميزان تسلط بر محتوا ،نحوه پردازش اطلاعات ،چگونگي استدلال ،ساختار پژوهش ،توانايي ارزشيابي ونقد وساير عملكرد هاي پيچيده شناختي را سنجيد؟وچگونه مي توان دستاوردهاي اين نوع سنجش را براي بهبود يادگيري هاي بعدي مورد بهره برداري قرار داد؟

در این دوره چه آموزش هایی داده میشود؟

 • سر فصل های این دوره آموزشی بدین شرح است:

   

   

سرفصل های دوره 1 سرفصل

اهداف جلسه

تعریف اندازه گیری و سنجش

تعریف ارزشیابی

یادگیری مبتنی بر رویکرد شناختی

سنجش یادگیری مبتنی بر رویکرد شناختی

خلاصه و جمع بندی 

اهداف جلسه

مقایسه در نگاه شناختی و سنتی

نتیجه مقایسه در نگاه شناختی و سنتی

خلاصه و جمع بندی جلسه

ارزشیابی آعازین

ارزشیابی تکوینی

ارزشیابی  تراکمی

تکالیف

اهداف جلسه

ارزشیابی مبتنی بر رویکرد شناختی

ارزشیابی مبتنی بر مبنای علوم شناختی

ارزشیابی مبتنی بر الگو و پروژه

ارزشیابی مبتنی بر پیشرفت

اصول سنجش و ارزشیابی بر اساس رویکرد شناختی

خلاصه و جمع بندی جلسه

اهداف جلسه

روایی و اعتبار در سنجش و ارزشیابی بر اساس رویکرد شناختی

روایی و سنجش یادگیری در رویکرد شناختی

رأس شناخت

رأس تفسیر

روابط بین رأس ها در مثلث ارزشیابی

شکل مثلث یادگیری و فرم یادکیری

خلاصه و جمع بندی جلسه