اصول یادگیری مبتنی بر مطالعات ذهن/مغز

در تاریخ 17 فروردین 1398

  • مدت زمان دوره

    6 ساعت
  • کد دوره

    23
  • امتیاز 1 از 5

آنچه در این کارگاه با آن آشنا می شوید بینش جدیدی را درباره یادگیری برپایه پژوهشهای علوم شناختی و علوم اعصاب ارائه میکند و شما را به اندیشیدن درباره ی چگونگی پیوند این بینش جدید با آنچه در مدرسه میگذرد دعوت میکند.

بعضی از ایده های ارائه شده در اینجا ممکن است باورهای فعلی شمارا درباره یادگیری و یاددهی به چالش بکشد و بعضی از ایده ها ممکن است باورهای شمارا که نتیجه تجربه چندین ساله شماست تحکیم کند.

موضوعات این دوره:

1) یادگیری و ساختار فیزیکی مغز
2) یادگیری فرایندی پویا از ساخت و بازسازی شبکه های عصبی است
3) مغزها باهم تفاوت دارند
4) هیجان و نقش آن در یادگیری
5) یادگیری در بافت و زمینه اجتماعی و فرهنگی شکل میگیرد.

 منتخبی از فیلم های دوره اصول یادگیری مبتنی بر مطالعات ذهن/مغز

در این دوره چه آموزش هایی داده میشود؟

  • سر فصل های این دوره آموزشی بدین شرح است:

سرفصل های دوره 1 سرفصل

معرفی جلسه

تعلیم و تربیت

علوم شناختی و یادگیری

یادگیری

جمع بندی جلسه

اهداف جلسه

چگونه دنیایی پیرامون خود را درک میکنیم؟

فرآیند حافظه

نیازهای زیستی

جمع بندی جلسه دوم

اهداف جلسه سوم

اصول یادگیری

اصل اولیه یادگیری - تفاوت مغز ها

احترام به تفاوت مغز ها

جمع بندی و خلاصه جلسه سوم

اهداف جلسه

باز سازی شبکه های عصبی

جمع بندی و خلاصه  

اهداف جلسه

هیجان و نقش آن در یادگیری

چالش های یادگیری

تصمیم بد و غلط حاصل بد کار کردن سیستم هیجانی است

جمع بندی جلسه

معرفی جلسه

اصول یادگیری مبتنی بر مطالعات ذهن

جمع بندی جلسه