مدل آموزش الكترونيكی

مدل آموزشی
 

دانشگاه مهر البرز دارای تجربه بیش از یک دهه در توسعه و بلوغ مدل آموزش الکترونیکی است. هسته اولیه مدل آموزشی دانشگاه مهر البرز، مدل آموزش بین المللی بدرلخان می باشد که در حال حاضر به عنوان یک مدل ده وجهی در حال استفاده می باشد.مدل آموزش الکترونیکی باشگاه یادگیری نیز برگرفته از مدل دانشگاه مهر البرز است که در آن هر دانش پذیر، مسیر آموزشی خود را دارد و می تواند مستقلا از ابتدا تا انتهای دوره و حتی دریافت گواهینامه پایان دوره را به صورت الکترونیکی بپیماید.